اصطلاحات بازرگانی در نحوه تحویل کالای خرید خارجی

نام اصطلاح

شرح

توضیح

EXW

ex work ( … namd place)

تحویل کالا در محل کارخانه یا انبار فروشنده بدون حتی بارگیری

FCA

free carrier( … namd place)

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده - یعنی فروشنده پس از ترخیص برای صدور در محل مقرر کالا را در اختیار حمل کننده تعیین شده از طرف خریدار قرار می دهد .اگر تحویل در محل کار فروشنده باشد فروشنده مسئولیت بارگیری را به عهده دارد .اما اگر بارگیری در محل دیگری صورت  گیرد فروشنده مسئول تخلیه نیست.و کالا بر روی وسیله نقلیه فروشنده تحویل می شود. از این اصطلاح می توان برای هر شیوه ای از حمل و نقل از جمله حمل ونقل مرکب استفاده کرد .

FAS

free alongside ship (…named port of shipment)

تحویل کالا  در کنار کشتی در بندر بارگیری تعیین شده  ( ... نام بندر بارگیری ) قرار داد حمل وبیمه بعهده فروشنده نیست

FOB

Free on board(….named port of shipment)( نام بندر بارگیری)

تحویل کالا بر روی عرشه کشتی ( حالت FAS + بارگیری روی کشتی )

CFR

Cost and freight(…. Named port of destination)( نام بندر مقصد)

قیمت کالا و کرایه حمل تا بندر مقصد

CIF

Cost  insurance and freight(…. Named port of destination)( نام بندر مقصد)

قیمت کالا  بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد - تحویل کالا با بارگیری در کشتی در بندر بارگیری صورت می پذیرد و خطر و مسئولیت بعد از آن با خریدار است

CPT

carriage paid to (..named place of destination

فروشنده هزینه حمل کالا تا مقصد را می پردازد و کالا را تا محل مقرر در مقصد حمل می کند

CIP

carriage and insurance  paid to (..named place of destination

فروشنده هزینه حمل و بیمه کالا تا مقصد را می پردازد و کالا را تا محل مقرر در مقصد حمل می کند . مسئولیت از میان رفتن کالا در راه بعهده خریدار است .

 

 

 

 

نام اصطلاح

محل تحویل از نظر مسئولیت و خطرات

هزینه مجوزهای ترخیص رای صدور

هزینه بارگیری

نوع حمل ونقل

هزینه تخلیه

هزینه  حمل و نقل

هزینه بازرسی پیش از حمل

/ 0 نظر / 17 بازدید